Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Easy Riding Texel EasyRidingTexel_fb_profiel_180x180

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van Easy Riding Texel inzake de verhuur van aangepaste fietsen, hierna te noemen de fiets(en) zoals vastgelegd in de huurovereenkomst met de huurder.

Verhuurder: Easy Riding Texel
Huurder: de persoon die op basis van de gegevens van de huurovereenkomst een speciale fiets huurt van verhuurder.
Aangepaste fiets: de fiets zoals aangegeven in de huurovereenkomst, alsmede alle bijbehorende accessoires.

2. Huurperiode: De huurperiode is opgenomen in de huurovereenkomst. Fietsen kunnen op de ophaaldag alleen tussen 09.00 en 10.00 uur worden opgehaald. Terugbrengen van de fiets(en) kan op de laatste dag van de overeenkomst tussen 17.00 en 18.00 uur op het adres van de verhuurder. Bij het overschrijden van de huurperiode zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, is de huurder, naast de verschuldigde huur,een bedrag van € 25,- extra per overschrijdende dag verschuldigd. Verlenging van de huurperiode kan alleen plaatsvinden na overleg met en toestemming van de verhuurder. Dit gebeurt tegen de tarieven zoals vermeld in de tarievenlijst. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat er recht op vermindering van de in de huurovereenkomst vermelde of wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

3. Huursom: De huurder gaat middels ondertekening van de huurovereenkomst akkoord met de gehanteerde verhuurtarieven. Huurder dient de huurprijs zoals opgenomen in de huurovereenkomst voor aanvang van de huurperiode, contant of via pinbetaling volledig te voldoen. Bij telefonische reservering betaalt u bij een 1 dag huur het volledige bedrag en bij meerdaagse huur 50 % van de huursom aan.

4 . Borg: Bij aanvang van de huurperiode moet er een borg betaald worden van € 100,- per fiets. Uitzondering hierop is de Fun2Go in combinatie met de Funtrain. Hiervoor moet een borg betaald worden van € 200,-. De bij aanvang van de huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk veroorzaakte schade wordt geconstateerd. Indien, in geval van schade, het schadebedrag hoger is dan de borgsom, is de huurder verplicht het resterende bedrag alsnog aan de verhuurder te voldoen. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd zijn vordering op de huurder inzake de huursom en/of eventuele schade op de huurder te verhalen.

5 . Annulering: Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en hij/zij deze reservering wenst te annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden: bij annulering van 14 tot 7 dagen voor de verhuurdag wordt 50% van de aanbetaling ingehouden; bij annulering van 7 dagen voor de verhuurdag tot 3 dagen voor de  verhuurdag wordt 75 % van de aanbetaling ingehouden; bij annulering van 3 dagen voor de verhuurdag tot op de verhuurdag wordt 100 % van de aanbetaling ingehouden.

6. Niet doorgaan huur: Indien de huurder, door welke oorzaak dan ook, geen gebruik kan maken van de fiets(en), draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade geen aansprakelijkheid.

7. Legitimatieplicht: Alvorens de huurovereenkomst met de huurder wordt aangegaan, is de huurder verplicht zich te legitimeren door het tonen van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. De verhuurder gaat alleen een huurovereenkomst aan met personen die wettig meerderjarig zijn (leeftijd minimaal 21 jaar).

8. Gebruik: De huurder zal de fiets overeenkomstig de normale bestemming gebruiken en met de fiets omgaan als een goed ‘huisvader’. De huurder zal (bij meerdaagse huur) tevens zorgen voor passende en veilige opslag. De huurder zal de fiets(en) nooit onbeheerd of onafgesloten achterlaten. Het is ten strengste verboden om zich met de fiets(en) op het strand te begeven. De gehuurde fiets mag alleen op Texel gebruikt worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De fiets(en) moet(en) na afloop bij de verhuurder worden ingeleverd in de staat waarin deze werd(en) ontvangen. Bekeuringen tijdens de huurperiode zullen op de huurder verhaald worden.

9. Vervoer: Huurder vervoert de door hem gehuurde fiets(en) geheel voor eigen rekening en risico, tenzij anders overeengekomen.

10. Meldingsplicht: In geval van diefstal, verlies of schade aan de fietst(en), is de huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens is de huurder in geval van diefstal, verlies of molestschade (schade als gevolg van vandalisme) verplicht hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan. De huurder zal verhuurder direct een kopie van die aangifte overhandigen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. Dit kan ook inhouden schade als gevolg van gemiste verhuurdagen.

11. Schade: Alle schade die tijdens de huurperiode aan de fiets(en) is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering. De schadebedragen worden vastgesteld naar normale normen. Eventueel reeds aanwezige schade zal vooraf bij de opmerkingen in de huurovereenkomst worden opgenomen. Diefstal van de fiets(en) zal op de huurder(s) verhaald worden.

12. Wettelijke Aansprakelijkheid: Het gebruik van de verhuurfietsen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid – of cascoschade. Het is huurder verboden het gehuurde product aan derden te verhuren of, al of niet tegen vergoeding,  in bruikleen af te staan

13. Reparaties onderweg: Indien er tijdens de huurperiode een reparatie uitgevoerd moet worden, dan kan de huurder contact op nemen met ons Vermeulen Bikes .

14. Weigeringrecht verhuurder: Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of eenzijdig te annuleren.